raam04.jpg

anbi logo 1

ANBI (2016)

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving voor de Stichting de Zwaan

Naam
Stichting de Zwaan

Fiscaalnummer
0047.70.845.L.01

Postadres
Trogven 24, 1749 HE Warmenhuizen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk aan belangstellenden informatie, gesprek, hulp en bezinningsmogelijkheden op het gebied van geloof, levensbeschouwing en zingeving aan te bieden vanuit de bijbelse geloofstraditie. De Stichting biedt haar activiteiten aan in samenwerking met de Coördinatiegroep Laatdiensten, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA) en de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK). De Stichting wil een kerkelijk informatiecentrum zijn en van daaruit een herkenbare presentatie van de kerken in de stad Alkmaar bevorderen op het gebied van diaconaat, pastoraat, bezinning en liturgie.
Tot het doel behoort voorts het verrichten van alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • het tot stand brengen van een aandachtscentrum ten behoeve van de diaconale en pastorale activiteiten
  • het organiseren van bezinnende activiteiten,
  • het bekendheid geven aan daarvoor in aanmerking komende activiteiten van de ISBA, de Coördinatiegroep Laatdiensten en ander missionair diaconale activiteiten van de bij de ARK aangesloten geloofsgemeenschappen,
  • vrijwilligers werven en toe rusten voor het (mede) uitvoeren van het werk, desgewenst één of meerdere beroepskrachten aan te stellen die coördinerend, begeleidend, toerustend, representerend en waar nodig uitvoerend werkzaam zijn.

Van diverse kerkelijk en niet kerkelijke instanties, donateurs en deelnemers aan ons programma ontvangt de Zwaan financiële middelen. Daaruit betalen wij de cursusleiders, diverse organisatie voor het gebruik van hun ruimte, onze medewerkers, de belastingdienst, het pensioenfonds e.d. De ontvangsten en uitgiften lopen allemaal via een rekening op naam van Stichting de Zwaan bij de ING.

De bestuurssamenstelling

voorzitter: de heer S. Rozendal
secretaris: de heer T. van Diepen
penningmeester: de heer A. Filius
leden: mevrouw L. Halvemaan en de heer B. van Schie

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning, alleen de gemaakte kosten voor Stichting de Zwaan worden vergoed.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het inloophuis aan de Oudegracht 185 te Alkmaar heeft in 2015 1981 gasten ontvangen. Zij kwamen voor een kopje koffie/thee, wat gezelligheid, een praatje en een luisterend oor. In dit aantal bezoekers zit ook 304 gasten die specifiek kwamen voor broodgeld van het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar. Daarnaast is er een spreekuur opgezet voor levensvragen en gesprekken die wat dieper gaan. In 2015 zijn er 85 gesprekken gevoerd. Chaja, zo heet het spreekuur, is een mooie aanvulling op ons aanbod. De coördinator Open Huis heeft het Open Huis regelmatig bezocht ter ondersteuning van de vrijwilligers en om present te zijn voor de gasten. Zij heeft de vrijwilligers individueel begeleid en daarnaast ook nieuwe vrijwilligers geworven. Ook heeft zij een bijdrage geleverd aan de communicatie naar buiten toe door onder andere persoonlijke ontmoetingen met vertegenwoordigers van kerkelijke en andere organisaties.
In 2015 zijn er in totaal 10 cursussen/lezingen georganiseerd waarin totaal 204 deelnemers aan deelnamen.. Dit betrof de workshop Kaballa, de muzikale lezing de passie van Bach, Zenmeditatie, de cursus Ouder worden als ontdekkingsreis en een vervolgcursus Ouder worden als ontdekkingsreis, de cursus Schrijven als spirituele oefening, de muzikale lezing het Zonnelied van Franciscus van Assisi, de interactieve lezing Interreligieuze dialoog, de interactieve lezing De kunst van het verbinden volgens Buber, en de interactieve lezing Geweldloze Communicatie.
De Programmacoördinator heeft samen met de programmacommissie voorgaande cursussen en lezingen voorbereid. Zij heeft contacten met docenten en sprekers, cursisten, zaalverhuurders, partnerorganisaties (kerkelijke en andere). In 2015 is een flyer gemaakt waarin het cursusaanbod 2015 – 2016 is opgenomen. Ook heeft zij de webmaster voorzien van informatie voor het vullen van onze website. Daarnaast is door haar ook een programma- en cursistenadministratie bijgehouden.

Staat van baten en lasten 2015

Ontvangsten Uitgaven 
Ontvangsten van instellingen € 28.856,53   Personeelskosten € 19.529,09
Ontvangen rente € 183,09   Algemene kosten € 12.500,33
Giften vrienden van de Zwaan € 635,00   Activiteiten € 3.598,00
Inkomsten cursussen € 3.221,00     
Nadelig saldo € 2.731,80    
Totaal € 35.627,42   € 35.627,42

Toelichting
Het nadelig saldo komt ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld als buffer om in ieder geval het salaris aan onze twee werknemers, de belastingdienst, pensioenpremie en verzekeringen te kunnen betalen. Kantoor Kerkelijke Administraties in Amersfoort verzorgt de controle van de jaarrekening.

12 november 2016


Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).


 

Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.